۶۰ کتابِ خوبی که خوانده‌ام
فهرستی که شاید در روزهای نمایشگاه یا غیر آن به دردتان بخورد.