چگونه قصه‎ی کوتاه پلیسی بنویسیم؟
«از زبان «جو گورز» نویسنده‌ی پلیسی‌نویسِ آمریکایی.»