جوِّ داستان‌نویس و جوِ داستان
««جوِ امیدناک»؛ راهکارِ قابل تامل و جالب «کیهان خانجانی» برای نویسنده و داستانش.»