هفدهمین شماره از فصل‌نامه‌ی «جُنگ زمان»
«با آثاری از منصور کوشان، عباس شکری، سید مصطفی رضیئی، کوشیار پارسی، منیرو روانی‌پور و...»