واکنش ارشاد به خبر انتشار یک کتاب
«کتاب «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» مجوز ندارد.»