دانلود «آوازهای زیرزمین» نوشته‌ی سید ابراهیم نبوی (pdf)
«این کتاب به تاریخچه‌ی موسیقی راک ایرانی در پنجاه سال گذشته می‌پردازد.»