سوگنامه‌ای برای خودکشی یک کافه
«در سومین شماره‌ی آوانگارد.»