«ماندگار»ِ فروردین‌ماه
«دهمین سالِ ماندگاری "ماندگار".»