سالِ نو با «پالت»
«عکس‌هایی از ۷ آقایِ بنفش با ۷ گلدانِ بنفش در دست.»