سر شود این زمستانِ بداخمِ پیر
«دعای زیبا و متفاوتِ تحویل سال. به‌دور از کلیشه‌هایِ همیشه‌گی.»