چرا آدم‌های باهوش سعی می‌کنند رویِ اعداد کار کنند؟
پیشنهادِ خواندنِ «خدمتکار و پروفسور» از یوکو اوگاوا.