زبان به مثابه تاریخ‌مندی
اگر چرخش زبانی را مهم‌ترین رخداد فلسفی سده‌‌ی بیستم تلقی کنیم، «ویتگنشتاین» و «گادامر» دو قهرمان اصلی آن تلقی می‌شوند. متن حاضر نگاه این دو فیلسوف به مقوله‌ی زبان را از منظر تاریخ‌مندی بررسی و مقایسه می‌کند.