فراخوان یک مجله‌ی چند ملیتی برای دریافت مطلب
«تحریریه‌ی این مجله‌ی بینارشته‌ای از بلژیک، ایرلند، ایران و تایلند هستند.»