«شکل دگر خندیدن»... دست انداختن خط قرمزها! (pdf)
«گزارشِ طنز نشریه‌ی رشد، زیر مجموعه‌ی ارشاد که این‌روزها سرو صدای رسانه‌های حکومتی را حسابی در آورده است.»