دید و بازدید چلچراغی‌ها با احمدرضا احمدی و هوشنگ ابتهاج
«عناوین ویژه‌نامه‌ی نوروزی چلچراغ.»