مبدأ تاریخی شیر و خر
«اعترافات ذهنِ خودشیفته‌یِ یک نویسنده.»