«گوشه»؛ یک سایت تازه
«همراه با چند آدم فیلم‌بین، کتاب‌خوان، خوش‌خوراک، خوش‌سفر و هم‌سلیقه، یک «گوشه‌ای» را هوا کردیم تا بعد از مدت‌ها تنهاخوری، دیده‌ها و شنیده‌هایمان را بنویسیم.»