مارگزیده‌ی واقعی من بودم!
دعوت به خواندنِ یادداشتی از کتابِ منتشر نشده‌ی «آن‌چه من از زندگی دانستم» نوشته‌ی شمس لنگرودی.