توقیف نشده‌اند ولی منتشر هم نمی‌شوند!
«به جای اجرای قانون، می‌شود گوشی تلفن را برداشت و با مدیرمسئول نشریه‌های مختلف گپ زد. این جوری اصلن نیاز به توقیف هم نیست.»