کتاب‌های بسیار عزیزم!؛ دل‌نوشته‌ی یک کتاب‌فروش
محترم رحمانی مدیر کتابفروشی چشمه در قزوین که مدتی پیش کتابفروشی اش توسط عده ای از مامورین پلمپ شده است ، در دل‌نوشته ای خطاب به کتاب های کتابفروشی اش حکایت بستن این کتابفروشی را درد دل کرده است.