شاعرانِ نمونه یا نمونه‌ شاعران؟
«طنزی از پوریا عالمی درباره‌ی جایگاه «شمس‌لنگرودی» و «محمدعلی سپانلو» در لیست شاعران مردمی.»