بازگشتِ «ادبیاتِ ما»
«وقتی یک اتفاق خوب به پایان می‌رسد، یا باید مُرد، یا دوباره شروع کرد!»