آلبومی از عکس‌های ناصرالدین شاه
«روضه‌خوانی، تعزیه، شکار، سرگرمی‌ها، بازی‌ها و حتا زنان حرم‌سرا در حالات گوناگون و با لباس‌های متفاوت بخشی از کارهای تصویری ناصرالدین شاه است.»