تراژدی سقوط انسان
«خنده در تاریکی ناباکوف با تکیه بر نظریه‌ی کلانشهر زیمل.»