مرام‌نامه‌ی منتقدان ادبی
«۱۰ اصلی که هر منتقدی باید به آن پایبند باشد.»