محمدحسن شهسواری از ممیزی کتاب‌هایش می‌گوید
مجموعه داستان اولم «کلمه‌ها و ترکیب‌های کهنه» در دوره‌ی وزارت «عطاءالله مهاجرانی» ظرف دو هفته مجوز نشر گرفت. همین مجموعه را سال گذشته برای تجدید چاپ، نشر چشمه فرستاد ارشاد. بعد از شش ماه گفتند یکی از داستان‌هایش حذف شود. شانزده اسفند هشتاد و نه نامه نوشتم به مدیرکل اداره‌ی کتاب که چرا؟ هجده اسفند مدیرکل پاراف می‌کند برای سرممیز‌ش که جواب من را بدهند. تا شهریور نود سرممیز غیور به هیچ جایش نه نامه‌ی من را حساب می‌کند و نه پاراف مدیرکل را. رفتم ارشاد. آشنا گیر آوردم تا جوابم نامه‌ام را بدهند. دو هفته بعد جواب دادند در داستان‌تان مثلث عشقی وجود دارد (یعنی دو تا آقا هستند که یک خانم را دوست دارند) و حتما باید حذف شود. اسم آن هم تبلیغ شیطان‌پرستی است. چون مجموعه داستانم با این داستان ناقص می‌ماند، از چاپش منصرف شدم، ضمن این که اسم آن هم Hollo wood بود که آقای بررس فکر کرده بود هالوین است!