سال‌مرگِ گابریل گارسیا مارکز
۵ عکس دیدنی از خالقِ صدسال تنهایی.