چرا خوانندگان، نخستین سوالی که مطرح می‌کنند میزان حذفِ کتاب است؟
چندین روایت از تن دادن به ممیزی، سانسور، و خودسانسوری.