آنچه من از زندگی دانستم!
دعوت به خواندنِ «کاس آقا و کاس خانم» از متنِ کتابِ منتشر نشده‌ی زندگی‌نامه خود نوشتِ «شمس لنگرودی».