کدام کتاب‌ها مورد علاقه‌ی گابریل گارسیا مارکز بودند؟
۲۴ کتابی که از مارکز، مارکز ساختند.