پارسی‌بان
«معرفی نرم افزار تازه‌ای که کمک می‌کند واژه‌های پارسی را جایگزین واژه‌های غیر پارسی کنیم.»