لاتِ بی‌سروپا چاقو می‌کشی؟
دعوت به شنیدنِ داستانِ «در چشم گربه» نوشته‌ی «فرهاد خاکیان» با صدایِ نویسنده.