یدک‌کشیدن را بیشتر کجا خوانده‌اید و می‌خوانید؟
تاثیرِ ادبیاتِ ورزشی بر ادبیاتِ جماعتِ سیاسی‌نویس که دایره‌ی واژگان‌شان روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود و توانِ نگار‌ش‌شان شب‌به‌شب تحلیل می‌رود.