چفت‌وبستِ زبانِ فارسی شل شده
ملا نقطی نباشیم، معنایِ جمله که روشن است. چه فرقی می‌کند که «را» را‌ این‌جا بیاوریم یا آن‌جا؟