پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی
«درباره‌ی نمایشنامه‌ی پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی، نوشته‌ی ماتئی ویسنی یک