چرا باید «ظلمت در نیمروز» را خواند؟
چند دلیل ساده برای خواندن شاهکار آرتور کوستلر با ترجمه‌ی خوب مژده دقیقی.