چکاوک سوار بر سمند
نگاهی به واژه‌هایِ دنیایِ ادبیاتِ کهن که دیگر بوی کهنگی نمی‌دهند.