می‌خواهم بگویم با این کاغذ‌ها و حرف‌ها خوب باش، مهربان باش!
دعوت به شنیدن بخشی از رمانِ «زمستان تپه‌های سوما» با صدایِ اکرم پدرام‌نیا.