رمانی در ستایش ادبیات و هنر
نگاهی به «خالی بزرگ» نوشته‌ی جمیله دارالشفایی.