سنگ قبر آدم‌هایِ معروف؛ از نویسندگان تا مخترعین
تصاویری از سنگ‌هایی با نوشته‌هایی ساده و بی‌غل و غش، گاه فقط تاریخ تولد و مرگ، و گاه بامزه.