حبیب دوباره می‌خواند یا نه؟
«در آخرین شماره‌ی نشریه‌ی نگاه پنجشنبه.»