ویژه‌نامه‌ی نوروزیِ همشهریِ داستان منتشر می‌شود
امروز عصر -پنج‌شنبه ۳ اسفند- همشهری داستان ویژه‌ی نوروز با تغییراتی اندک به چاپخانه رفت و قول داده‌اند تا روز ۱۷ اسفند که وعده‌ی تحریریه به مخاطبان بوده است، آماده شود.