دوم اسفند، روز جهانی زبان مادری
وجودِ زبانِ مشترک، یعنی این که حیواناتِ ناطقِ ساکن یک سرزمینِ حد و مرزدار، دو دسته‌اند: خودی‌ها و بی‌خودی‌ها. خودی‌ها چیزی به نام دغدغه‌ی زبان ندارند. و بی‌خودی‌ها: که تا آخر عمر باید دَغ‌دَغ کنند.