نامه به یک تخمه
ابراهیم رها: «تخمه؟ این چه قیمتیه تخمه؟ بیست هزار تومن یک کیلو، تخمه؟ تخمه همین مونده بود که قیمتت بشه اینقدر. می‌گن تخمه نمی‌گن دلار. می‌گن تخمه نمی‌گن پراید. می‌گن تخمه نمی‌گن ارز دولاعرض. می‌گن تخمه، نمی‌گن سکه. آدم قیمتت رو می‌بینه تخمه چشمش می‌زنه بیرون، بس که اوضاع تخمه اینجور تخمه‌ایه.»