روایت‌های زنانه و سیمین دانشور
در سومین شماره‌‌ی «داستان‌نامه».