نگاهی به سرقت‌های ادبی در کتاب‌ها
پدیده نه چندان نوظهور سرقت ادبی، متن و کتاب این روز‌ها رواج بیشتری پیدا کرده است. دو کتاب «خطر هسته‌ای آمریکا در آسیا» که دهه ۵۰ توسط اسکندر دلدم نوشته شده و «خطر هسته‌ای آمریکا برای صلح جهانی» را که توسط دکتر حسن نفیسی در سال۱۳۸۷ به چاپ رسیده است با هم ورق بزنیم.