سارقِ جلاد
جزییاتی از سرقت‌های ادبی یکی از ناشران ادبیات داستانی در ایران.