واژه‌ای که صورتی غریب دارد و تلفظی آهنگین و شیرین
مروری بر واژه‌ی «کلنجار»، که هم خودمان به کار می‌بریم، هم پدران‌مان. عقب‌تر اگر برویم، از آن واژه‌ها‌ست که پدرانِ پدران‌مان هم به کار می‌برده‌اند.