نویسندگی؛ نوعی بازی و سرگرمیِ گناهکارانه
مروری بر رمانِ «کوچه‌ی مدق» از «نجیب محفوظ» که در سال ۱۹۹۵، کارگردانی به نام خورخه فونس، اقتباسِ سینماییِ این اثر را ساخت.