طرح زوج و فرد قبرستان ظهیرالدوله!
فاضل ترکمن: «قبرستان «ظهیرالدوله» یک عدد قبرستان شاعرانه و هنرمندانه است که کلی آدم حسابی از رهی معیری تا فروغ فرخزاد آن‌جا خاک شده‌اند. می‌گویند در که می‌زنی، دیگر کسی در را باز نمی‌کند. باز هم که کند، پول می‌گیرد. پول هم که بگیرد، گیر می‌دهد. می‌گویند مذکر و مونث در کنار هم اجازه‌ی دخول به قبرستان را ندارند!»